Leden   2023
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Vyhláška č. 330/2001 Sb.

330/2001 Sb.

 

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti

 

ze dne 5. září 2001

 

o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

 

Změna: 233/2004 Sb.

Změna: 291/2006 Sb.

Změna: 94/2007 Sb.

Změna: 330/2008 Sb. – s účinností od 1.11.2008

 

            Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. a) až c) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

            (1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") vykonává exekuční činnost a další činnost za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí touto vyhláškou.

 

            (2) Další činností exekutora se rozumí poskytování právní pomoci, sepisování exekutorských zápisů, přijímání věcí do úschovy, provádění jiné činnosti na základě pověření soudu, zejména doručování písemností soudu a činnosti soudního vykonavatele, a provádění dražeb movitých nebo nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí (dále jen "dobrovolná dražba"). Další činností exekutora se rozumí rovněž správa majetku na základě pověření soudu nebo státního zástupce v trestním řízení.

 

            (3) V odměně exekutora je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s exekuční činností a další činností exekutora.

 

§ 2

 

            (1) V souvislosti s exekuční činností a další činností má exekutor nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za doručení písemností.

 

            (2) V souvislosti s exekuční činností náleží exekutorovi vedle nároků podle odstavce 1 náhrada za ztrátu času.

 

§ 3

 

            Sjednal-li exekutor s oprávněným ve smlouvě o provedení exekuce smluvní odměnu za provedení exekuce, má exekutor za výkon exekuční činnosti vedle nároků podle § 1 odst. 1 a § 2 nárok na smluvní odměnu.

 

§ 4

 

            Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

 

ČÁST DRUHÁ

 

VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI

 

HLAVA I

 

ODMĚNA ZA VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI

 

Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky

 

§ 5

 

            (1) Nestanoví-li se dále jinak, je základem pro určení odměny za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky výše exekutorem vymoženého plnění.

 

            (2) Pokud při exekuci prodejem movitých věcí dochází k výplatě více pohledávek z výtěžku, je základem pro určení odměny ta část vymožené částky, která byla na tyto pohledávky vyplacena.

 

            (3) Pokud při exekuci prodejem nemovitostí nebo při exekuci prodejem podniku byly uspokojeny zcela nebo zčásti nároky oprávněného, toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný anebo věřitele povinného, který podal přihlášku, je základem pro určení odměny ta část rozdělované podstaty, kterou byly takto uspokojeny nároky těchto osob.

 

            (4) Je-li prováděna exekuce na základě exekučního titulu, ve kterém se oprávněnému přiznává nárok na opětující se plnění, je základem pro určení odměny součet hodnot plnění, která mají být vymožena. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je základem pro určení odměny pětinásobek hodnoty ročního plnění.

 

§ 6

 

            (1) Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí

             do   3   000   000   Kč   základu..............................15   %,

 z   přebývající   částky   až   do   40   000   000   Kč   základu.....10   %,

 z   přebývající   částky   až   do   50   000   000   Kč   základu   .....5   %,

 z   přebývající   částky   až   do   250   000   000   Kč   základu   ....1  %.

 

            (2) Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

 

            (3) Odměna podle odstavce 1 činí nejméně 3 000 Kč.

 

Odměna za provedení exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky

 

§ 7

Odměna za provedení exekuce vyklizením

 

            Odměna exekutora činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost.

 

§ 8

Odměna za provedení exekuce odebráním věci

 

            Odměna exekutora za provedení exekuce odebráním věci činí za každou odebranou věc nebo soubor věcí 15 % z jejich hodnoty, nejméně však 2 000 Kč.

 

§ 9

Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci

 

            (1) Výše odměny exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, se vypočte podle § 6. Základem pro určení výše odměny je výtěžek prodeje věci.

 

            (2) Odměna exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6 000 Kč za každou rozdělovanou věc.

 

§ 10

Odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonů

 

            Odměna exekutora činí 6 000 Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů.

 

§ 11

Společná ustanovení k odměně za výkon exekuční činnosti

 

            (1) Nestanoví-li se dále jinak, náleží exekutorovi, který upustil od provedení exekuce (§ 46 odst. 3 zákona), odměna

 

a) ve výši 50 % odměny podle § 6 odst. 1 a 2, jde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky,

 

b) ve výši 30 % odměny podle § 7 až 10, jde-li o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.

 

            (2) Exekutorovi náleží odměna v plné výši, upustil-li od provedení exekuce poté, co

 

a) písemně vyzval povinného k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou povinnému ukládá exekuční titul, jakož i k úhradě nákladů exekuce, a

 

b) povinný splnil dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul, a uhradil náklady exekuce až po uplynutí patnáctidenní lhůty stanovené exekutorem ve výzvě podle písmene a).

 

            (3) Ve výzvě podle odstavce 2 písm. a) exekutor povinného poučí o tom, že bude-li povinnost, kterou ukládá exekuční titul, splněna ve lhůtě podle odstavce 2 písm. b), a v téže lhůtě budou uhrazeny náklady exekuce, náleží exekutorovi v rámci nákladů exekuce odměna podle odstavce 1. Ve výzvě exekutor poučí povinného rovněž o podmínkách, za nichž mu náleží odměna podle odstavce 2.

 

            (4) Zanikne-li pověření exekutora k provedení exekuce rozhodnutím soudu o vyloučení exekutora nebo o zastavení exekuce anebo o pověření jiného exekutora provedením exekuce [§ 51 písm. a), b) a d) zákona], činí odměna exekutora, jehož pověření zaniklo, 3 000 Kč, nestanoví-li se dále jinak.

 

            (5) Pokud exekutor před tím, než z důvodů podle odstavce 4 zaniklo jeho pověření k provedení exekuce na peněžité plnění, již vymohl část pohledávky, náleží mu odměna stanovená podle § 6 z výše vymožené části pohledávky, nejméně však ve výši podle odstavce 4.

 

            (6) Pokud pověření exekutora zaniklo z důvodů, které exekutor zavinil, odměna mu nenáleží.

 

            (7) Nároky exekutora na náhradu výdajů vynaložených v souvislosti s exekuční činností nejsou ustanoveními odstavců 1 až 6 dotčeny.

 

§ 12

Záloha na náklady exekuce

 

            (1) Výši zálohy na náklady exekuce a lhůtu k její úhradě určuje exekutor.

 

            (2) Záloha na náklady provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky nesmí přesáhnout 50 % odměny podle § 6 s tím, že za základ odměny se považuje výše pohledávky, která má být vymožena, a v případě exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky nesmí přesáhnout 50 % odměny stanovené pro takovou exekuci v ustanovení § 7 až 10. Záloha na náklady provedení exekuce podle § 9 odst. 1 nesmí přesáhnout 3 000 Kč.

 

HLAVA II

 

NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ, NÁHRADA ZA ZTRÁTU ČASU A NÁHRADA ZA DORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

 

§ 13

Náhrada hotových výdajů

 

            (1) Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální částce 3 500 Kč. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

 

            (2) Překročí-li výše hotových výdajů exekutora účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční činnosti částku 3 500 Kč, náleží mu místo náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů v plné výši. Tyto náklady je exekutor povinen prokázat.

 

            (3) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem 1).

 

            (4) Náhrada nákladů vynaložených na znalecké posudky se řídí zvláštními právními předpisy 2).

 

§ 14

Náhrada za ztrátu času

 

            (1) Náhrada za promeškaný čas náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět.

 

            (2) Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.

 

§ 15

Náhrada za doručení písemností

 

            (1) Doručuje-li exekutor písemnost v exekučním řízení sám, náleží mu náhrada za doručení písemností.

 

            (2) Náhrada za doručení písemností sestává z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti a z paušální částky ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, paušální částka se nezvyšuje.

 

            (3) Nebylo-li možno adresátu písemnost doručit, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti.

 

ČÁST TŘETÍ

 

PRÁVNÍ POMOC

 

§ 16

 

            (1) Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za poskytování právní pomoci a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci exekutorem se použije obdobně zvláštní právní předpis. 3) Za poskytování právních služeb podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje poskytování právní pomoci exekutorem.

 

            (2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti s poskytováním právní pomoci se řídí ustanovením § 15.

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

SEPISOVÁNÍ EXEKUTORSKÝCH ZÁPISŮ A PŘIJÍMÁNÍ VĚCÍ DO ÚSCHOVY

 

§ 17

 

            (1) Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za sepisování exekutorských zápisů a za přijímání věcí do úschovy a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti se sepisováním exekutorských zápisů a s přijímáním věcí do úschovy se použije obdobně zvláštní právní předpis. 4) Za sepsání notářského zápisu a za přijetí listin a peněz do úschovy notářem podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje sepsání exekutorského zápisu a přijetí věcí do úschovy exekutorem.

 

            (2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti se sepisováním exekutorských zápisů a s přijímáním věcí do úschovy se řídí ustanovením § 15.

 

ČÁST PÁTÁ

 

JINÁ ČINNOST NA ZÁKLADĚ POVĚŘENÍ SOUDU

 

§ 18

 

            (1) Za doručování písemností soudu z pověření soudu náleží exekutorovi odměna ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti; tato odměna zahrnuje náhradu za doručení písemností. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, odměna se nezvyšuje. Nebylo-li možno adresátu písemnost doručit, odměna exekutorovi nenáleží.

 

            (2) Náhrada hotových výdajů v souvislosti s doručováním písemností soudu se řídí ustanovením § 13.

 

§ 19

 

            (1) Za výkon činnosti soudního vykonavatele z pověření soudu náleží exekutorovi,

a) je-li vymáháno peněžité plnění do částky 15 000 Kč včetně, odměna ve výši 300 Kč,

 

b) je-li vymáháno peněžité plnění v částce vyšší než 15 000 Kč, odměna ve výši 2 % z této částky, nejvýše však 50 000 Kč,

 

c) je-li vymáháno nepeněžité plnění, odměna ve výši 1 000 Kč.

 

            (2) Odměna určená podle odstavce 1 náleží exekutorovi za každý nařízený výkon rozhodnutí, při jehož provádění činí exekutor z pověření soudu úkony vykonavatele.

 

§ 20

 

            (1) Náhrada hotových výdajů v souvislosti s výkonem činnosti soudního vykonavatele se řídí ustanovením § 13.

 

            (2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti s výkonem činnosti soudního vykonavatele se řídí ustanovením § 15.

 

§ 21

 

            Vykonává-li exekutor z pověření soudu činnost odlišnou od činnosti uvedené v ustanoveních § 18 a 19, náleží mu za každý úkon odměna ve výši 100 Kč a náhrada hotových výdajů a náhrada za doručení písemností podle § 20.

 

§ 22

 

            Odměnu a náhrady za jinou činnost exekutora konanou z pověření soudu vyplácí exekutorovi soud, který ho touto činností pověřil.

 

§ 22a

Odměna za správu zajištěné věci a majetku

 

            (1) Při určení výše a způsobu určení odměny za správu věci nebo majetku, které byly zajištěny v trestním řízení, se postupuje obdobně podle zvláštního právního předpisu 4a). Základem odměny exekutora je cena věci nebo majetku, které mu byly svěřeny do správy podle věty první, zjištěná podle zvláštního právního předpisu 4b).

 

            (2) Na návrh exekutora může soud nebo státní zástupce, který exekutora správou věci nebo majetku pověřil, přijmout opatření, aby exekutorovi byla poskytnuta ještě před pravomocným skončením trestního řízení přiměřená záloha na odměnu a náhradu hotových výdajů, jestliže je to odůvodněno dobou trvání trestního stíhání nebo jinými závažnými důvody.

 

            (3) Odměnu, zálohu na odměnu a náhrady podle odstavce 4 exekutorovi vyplácí soud nebo státní zástupce, který jej výkonem správy věci nebo majetku pověřil.

 

            (4) Náhrada hotových výdajů v souvislosti se správou věci nebo majetku se řídí ustanovením § 13, náhrada za doručení písemností se řídí ustanovením § 15.

 

ČÁST ŠESTÁ

 

PROVEDENÍ DRAŽBY

 

§ 23

 

            (1) Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za provedení dobrovolné dražby a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s provedením dobrovolné dražby se použije obdobně zvláštní právní předpis. 5) Za náklady dražby podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje odměna exekutora a náhrada hotových výdajů.

 

            (2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti s provedením dobrovolné dražby se řídí ustanovením § 15.

 

ČÁST SEDMÁ

 

ČINNOST SPRÁVCE PODNIKU

 

§ 24

 

            Na stanovení výše a způsobu určení odměny správce podniku a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s činností správce podniku se použije obdobně zvláštní právní předpis. 6)

 

ČÁST OSMÁ

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

 

§ 25

 

            Exekutorská komora České republiky může exekutorovi zprostředkovat sjednání smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti, a exekutor může tohoto zprostředkování při jednání s pojistitelem využít.

 

ČÁST DEVÁTÁ

 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

§ 26

 

            (1) Odměna exekutora za vydání výpisu z exekutorského zápisu činí za každou započatou stranu vydaného textu tohoto výpisu 200 Kč. Obsahuje-li tento výpis z exekutorského zápisu opisy příloh exekutorského zápisu, činí odměna za každou stranu přílohy 30 Kč.

 

            (2) Odměna exekutora za vydání dalšího stejnopisu exekutorského zápisu činí za každou započatou stranu vydaného textu exekutorského zápisu 100 Kč. Obsahuje-li tento stejnopis exekutorského zápisu opisy příloh exekutorského zápisu, činí odměna za každou stranu přílohy 30 Kč.

 

            (3) Odměna exekutora za vydání prostého opisu exekutorského zápisu a výpisu, opisu nebo potvrzení ze spisu činí za každou započatou stranu textu 30 Kč.

 

§ 27

 

            Základ pro určení odměny exekutora se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a vypočítaná odměna na celé desetikoruny nahoru.

 

§ 28

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Ministr:

JUDr. Bureš v. r.

 

Vybraná ustanovení novel

 

Čl.II vyhlášky č. 233/2004 Sb.

 

Přechodná ustanovení

 

            1. zrušen

 

            2. Odměna za správu věci nebo majetku, které byly zajištěny v trestním řízení, náleží exekutorovi i tehdy, pokud byl touto činností pověřen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

Čl.II vyhlášky č. 291/2006 Sb.

 

Přechodná ustanovení

 

            1. zrušen

 

            2. Odměna za správu věci nebo majetku, které byly zajištěny v trestním řízení, náleží exekutorovi podle vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 330/2004 Sb. a této vyhlášky, tehdy, pokud byl správou pověřen ode dne 1. srpna 2006.

 

Čl. II vyhlášky č. 330/2008 Sb.

 

Přechodné ustanovení

 

            Exekuční řízení zahájená a nedokončená do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

____________________

 

1) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., zákona č. 125/1998 Sb., zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

 

2) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

 

Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb., vyhlášky č. 184/1990 Sb., vyhlášky č. 77/1993 Sb. a vyhlášky č. 432/2002 Sb.

 

2a) Vyhláška č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 130/2005 Sb.

 

3) Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. a vyhlášky č. 484/2000 Sb.

 

4) Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.

 

4a) § 22 až 23a vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 403/2005 Sb.

 

4b) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.

 

5) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb.

 

6) Vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů.